RNDr. Eva Chundelová 15.12.2020
Sdílet  

Výzva: 54 - Začleňování a podpora žáků s OMJ

Operační program Praha – pól růstu ČR 

Prioritní osa: 4

Specifický cíl: 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Výzva: 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

 

Definice cílové skupiny děti, žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Do této cílové skupiny řadíme děti s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, což znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do procesu vzdělávání i do společnosti. 

Tato definice je naplněna splněním minimálně jedné z níže uvedených variant:   o děti, jejichž minimálně jeden rodič má jiné státní občanství, o děti z migrantských rodin s českým občanstvím,

  • děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí,
  • děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk.

 

O zařazení dítěte do cílové skupiny „dítě s OMJ“ rozhoduje ředitel školy podpisem čestného prohlášení, které obsahuje identifikaci dítěte a uvedení minimálně jedné z výše uvedených variant. 

Plakát