RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

Vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách. Je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Učební plán předpokládá, že absolvent nastoupí na vysokou školu, pokud tak neučiní, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání ve zdravotnicví a sociální oblasti.

Jde o čtyřleté denní studium, zakončené maturitou.

Délka a formy studia- 4 roky denní studium

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Kmenový obor - 7842M Lyceum

Studijní obor - 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum

Obor vzdělávání -78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem od 1. 9. 2011

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009, čj. 9325/2009-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Zdravotnické lyceum je k nahlédnutí v sekretariátu školy.