RNDr. Eva Chundelová 9.4.2021
Sdílet  

Příjímací řízení 2021/2022

Informace pro uchazeče maturitních oborů a jejich zákonné zástupce

 1. Na jednotné přijímací zkoušky se prosím dostavte včas (7.20 – 8.20) a řiďte se při vchodu na zahradu školy pokyny ke vstupu, které budou rozmístěny před budovou – uchazeči budou chodit na stanoviště k evidenci účasti rozděleni podle abecedy. 
 2. Žádáme zákonné zástupce, aby uchazeče nedoprovázeli až k samotné budově školy, došlo by k neúnosnému a nepřehlednému shromažďování osob

 3. Každý uchazeč bude vcházet do prostoru zahrady se svojí pozvánkou, potvrzením o negativním testu na Covid-19 (viz další bod) a bude znát číslo místnosti, kde bude skládat přijímací zkoušky (je na pozvánce)

 4. O otestování a potvrzení o negativním testu na Covid-19 je nutné požádat základní školu, kam uchazeč dochází. Povinností základních škol je provádět testy a vydávat potvrzení. Test nesmí být starší 7 dní, pro jednotnou přijímací zkoušku dne 3. 5. 2021 musí mít datum mezi 27. 4. 2021 – 3. 5. 2021, pro zkoušku 4. 5. 2021 od 28. 4. 2021- 4. 5. 2021.

 5. Naše SŠ testy provádět nebude, není tedy možné se nechat testovat v prostoru naší školy!

 6. Uchazeč bez potvrzení o negativním testu, s testem pozitivním nebo se zjevnými příznaky onemocnění nebude do budovy vpuštěn, nebude tedy moci konat jednotnou přijímací zkoušku!

 7. Pokud se někdo nebude moci jednotné přijímací zkoušky účastnit (z důvodu nemoci, neprokázání negativního výsledku testu a podobně), musí se do 3 dnů omluvit řediteli školy (nejlépe na adresu siklova@szs-ruska.cz), aby se mohl účastnit zkoušek v náhradním termínu.

 8. Uchazeči si u evidence budou dezinfikovat ruce, další dezinfekční prostředky jsou umístěny všude v prostorách školy. Při vstupu na zahradu školy i při celém průběhu zkoušek musí mít nasazeny ochranné pomůcky dle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-7 MŠMT a jeho případných aktualizací (viz msmt.cz).
  Škola se bude řídit Manuálem MŠMT a mimořádnými opatřeními platnými pro přijímací řízení ve šk. roce 2021.
 1. Mezi testy nebude uchazečům umožněno opouštět budovu školy, další pokyny
  o přijímacích zkouškách a jejich organizaci najdete na zaslané pozvánce. Prosím i nadále sledujte pokyny na webových stránkách školy, s vývojem hygienicko-epidemiologické situace se mohou měnit.

 2. Příloha Opatření obecné povahy zde

 

Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat obory vzdělávání:

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

1 třída - 30 žáků

Praktická sestra

53-41-M/03

2 třídy - 60 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

1 třída - 30 žáků

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

2 třídy - 60 žáků

Praktická sestra – večerní forma studia

53-41-M/03

1 třída - 30 žáků

Ošetřovatel

53-41-H/01

1 třída - 30 žáků

 

Ředitelka školy v souladu s opatřením MŠMT rozhodla, že pro školní rok 2021/2022 nebude u večerní formy studia oboru praktická sestra součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.

U denní formy studia tohoto oboru i u ostatních maturitních oborů podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny (jednotná přijímací zkouška se koná).

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky): 

 1. termín -  3. květen 2021  (+ pohovory cizinci, fyzické testy a pohovory BPČ)
 2. termín -  4. květen 2021  (+ pohovory cizinci, fyzické testy a pohovory BPČ)

Náhradní termín je stanoven:

 1. termín - 2. červen 2021
 2. termín - 3. červen 2021

 

Ve školním roce 2021/2022 neotevíráne studiujní obor ortoticko - protetický technik.  Studium tohoto oboru budeme nabízet až pro školní rok 2022/2023.

Všechny informace o studijních oborech a podmínkách přijetí ke studiu naleznete na webových stránkách školy. 

 

ISIC karta

 

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2021.

Přihlášky ke studiu je možné podat osobně na studijním oddělení od 8 hodin do 14.30 hodin každý pracovní den.

Pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 může uchazeč podat 2 přihlášky. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na studijním oddělení.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol nebo oborů musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

 

Přihláška ke studiu   
Denní i večerní studium

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss