RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Sociální činnost

Sociální činnost

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních nebo soukromých), v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy soc. zabezpečení, sociálních referátů okresních a obecních úřadů). Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent dosáhne úplného středního odborného vzdělání (ÚSOV).

Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření. Obor Pečovatelská činnost připravuje žáky pro osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: Všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Tvoří ho vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, estetické a tělesná výchova. Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřenou empatií, komunikativní dovednosti a profesní etiku.

Délka a forma studia - 4 roky, denní studium

Podmínky pro přijetí - úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, splnění podmínek přijímacího řízení, zájem a předpoklady pro práci se sociálně handicapovanými.

Obor vzdělávání - 75-41-M/01 Sociální činnost - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem od 1. 9. 2011

Studijní obor - 75-41-M/01 Sociální činnost

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009, čj. 9325/2009-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Sociální činnost je k nahlédnutí v sekretariátu školy.