Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

 

Projekt: Specifika ošetřovatelské a sociální péče v severské zemi

Aktivita: Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Délka trvání: 1.10. 2017 – 30. 9. 2019

Ve výše uvedeném období se na naší škole realizoval zahraniční projekt, kterého se zúčastnilo ve dvou bězích 18 žáků. Jednalo se o žáky tří oborů, a to „Zdravotnický asistent“, „Ošetřovatel“ a „Sociální činnost“, kteří se zúčastnili patnáctidenní stáže ve finském městě Jyväskylä.

Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak naše stáž probíhala.

Celý článek zde

 

Konference o výsledcích projektu

Dne 19. června proběhla na naší škole odborná konference, věnovaná výsledkům projektu, který se realizoval v letech 2018 – 2019 ve Finsku. S hlavními rozdíly ve výuce odborných předmětů seznámila všechny přítomné Mgr. Tereza Johnová, poté následovalo vystoupení stážistů.

Žáci prezentovali specifika ošetřovatelské a sociální péče ve Finsku členům pedagogického sboru i zástupcům sociálních partnerů, kteří se školou dlouhodobě spolupracují. Po prezentaci proběhla živá diskuse, bylo znát, že vystoupení našich žáků všechny zaujalo. Poté předsedkyně předmětové komise ošetřovatelství a odborné výuky, Mgr. Gabriela Anisová, předala stážistům certifikáty.

Foto 1     foto 2    foto 3    foto 4    foto 5

Finální publikace zde

Pedagogická rada

Dne 28. 6. 2019 proběhla pedagogická rada, věnovaná dalším výsledkům projektu.

Výchovná poradkyně RNDr. Dagmar Kenkušová zde vystoupila s prezentací, ve které se mimo jiné zaměřila na příčiny úspěchu finského školství a hlavně na integraci znevýhodněných žáků do výchovně vzdělávacího procesu. Mnohé z nápadů již postupně v naší škole realizujeme.

Prezentace zde

Prezentace účastníků   1    2    3    4      6

 

Veškeré informace ohledně odborné stáže našich žáků ve Finsku, včetně fotogalerie,

naleznete také na tomto odkazu:

 https://www.facebook.com/szs.ruska/?__tn__=kC-R&eid=ARBrU5fKtgS6J2ojx328AFnmYNOPFM8lmYBzfWyLTxt8344ip9i3Vbi0kz6EkfccDFkB-9V1d_aHo7VI&hc_ref=ARR5VX20gpOfES-pemVLUacH31TcvCBXL7J7H7lo-xcqf0eQLzViopib6G6NiRF7Jiw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCqLGXj0oap_kgKX2ewZSC_LeSBZj0k1Sa_MNbAVe3pv2hp-60eqs70HfYvcsNnCiNVJ-pU_3_7MtooAEBKPBgUCMB6GEvvU0k3Dv-tQgBvt_KRyGYfp1VcYo0mCXn4RuwHlhOFO57TIKaIhLpijEJKDPM_T8xoMnIJag4zizyU9t6a3j9dtllBK9uAAPHPrCetSZtfDuOLxy1Ml8w6yHHtZavGqAcxM3huru90-s7ccePeqzF1l0TFnCkYu100nvOuGCXEvPpTsfnA3NqKR7ZqELEKV8PgekAw02ZCNyzbjHgiTdHLB7-puxzP5v-h6f7IYbbge8Zi7rTIIXpAPoQrLQaG

  

Projekt: "Integrace metody CLIL do výuky na střední odborné škole"

Aktivita: Mobilita pracovníků škol

Délka trvání: od 7. 08. 2018 – 6. 02. 2019

Projekt je zaměřený na mobilitu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů ve dvou aktivitách:

  1. Metodický a jazykový kurz v Dublinu (Irsko)
  2. Stínování a výuka – Slovenko, Itálie a Nizozemsko

Hlavním cílem projektu je integrace metody CLIL do výuky, zlepšení výsledků žáků v cizím jazyku, teamteaching, zvýšení jazykových kompetenci pedagogů v cizích jazycích, vytvoření vazeb mezinárodní spolupráce a interkulturních vztahů, osvojení nových metod a jejich aplikace ve výuce, osobní zkušenost s výukou na zahraniční škole.

Zpráva - Slovensko      Foto

Zpráva - Itálie

Publikace zde

 

Projekt: „Comparison of Barrier Nursing in Medical Facilities in Slovenia, Turkey and Czech republic“

Od října 2016 do konce února 2018 byl na naší škole realizován projekt podpořený programem   Erasmus +. Jednalo se o projekt spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Naše škola se stala příjemcem grantu. Partnery v projektu byly Strednja zdravstvena sola Ljubljana ze Slovinska a Gumushacikoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Turecka. Projektu se zúčastnilo celkem 18 žáků, kteří měli za úkol porovnat bariérovou ošetřovatelskou péči v Turecku, Slovinsku a České republice. Výstupem projektu bylo portfolio s vloženými články a prezentacemi, které předkládáme k využití.

CZ

Turkey

Slovenia 

 

Projekt : Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí“.

V letech 2014 – 2016 se na naší škole realizoval  výše uvedený projekt. Jednalo se o mobilitu žáků v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+.

Zúčastnilo se jej ve třech bězích 26 žáků oborů „Zdravotnický asistent“ a „Ošetřovatel“. Jedním z výstupů projektu je publikace, kterou předkládáme k nahlédnutí.

Zde v ní naleznete články odborných učitelů, kteří naše žáky při odborné stáži doprovázeli. V závěru publikace jsou připojeny Jednotky výsledků učení, které mohou využít ve svých projektech ostatní zdravotnické školy.

Zde můžete rovněž zhlédnout prezentace, které naší žáci v rámci tohoto projektu vytvořili a představili na závěrečném evaluačním semináři.

RNDr. Dagmar Kenkušová

projektový manažer 

 

Projekt: Výuka všeobecně - vzdělávacích předmětů ve vybraných zemích Evropské unie

V rámci programu Erasmus+ naše škola realizovala projekt „Cesta ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu na střední škole“. Součásti projektu byly studijní pobyty učitelů ve vybraných zemích EU a jejich výstupem je publikace „Vzdělávaní všeobecně-vzdělávacích předmětů ve vybraných zemích Evropské unie“.

Publikace

 

Projekt „Léčba ran a dekubitů je téma společného projektu tří zemí – Turecka, Německa a České republiky“

Příjemcem projektu jsou z tureckého města  Amásie střední odborná škola a nemocnice Gümüshacikoy, partneři jsou dva a to Domov seniorů Südwall z německého Dorstenu a naše Střední zdravotnická škola.

První oficiální setkání se uskutečnilo ve 2. polovině září 2015, kde se sešlo několik zástupců realizátorů projektu v Německu. Vzápětí následovalo setkání v Praze. Odehraje se jich  celkem 6, poslední v září 2016. Výstupem z projektu bude publikace – učebnice, věnovaná ránám se zaměřením na dekubity. Vyjde v anglické, německé, turecké a české verzi. Distribuce  proběhne do nemocnic, sociálních zařízení, ministerstev, do středních a vysokých škol se zaměřením na zdravotnictví  těchto tří států. Proleženiny  jsou stálou hrozbou ošetřovatelských týmů.  Každý dekubit je u nás v České republice zaregistrován a sledován.

Zpracovatelé se budou zamýšlet nad otázkami, jak urychlit hojení dekubitů, jaké účinné léčebné prostředky používat, jak minimalizovat ekonomickou náročnost léčby…

Mgr. Eva Vaňurová

foto

 

Projekt Cesta ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na střední škole"

Projekt „Cesta ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na střední škole“ v rámci programu Erasmus+ se skládá ze dvou částí a je zaměřen na profesní rozvoj pedagogických pracovníků a členů vedení školy. Časový rozvrh projektu je 1 rok.

Prví část projektu – „Job shedowing“ (stínování) vychází ze zapojení 12 učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů v hostitelských zemích – Slovensku, Slovinsku, Turecku a Itálii. Hlavním cílem projektu je získání nových pedagogických vědomosti a zkušenosti, je zaměřen na motivaci a podporu kreativity.

Do druhé části projektu se zapojí výchovná poradkyně a tři pedagogové vedení školy, kteří se zúčastní semináře na Islandu, zaměřeného na znevýhodněné skupiny studentů.

Darina Babická (koordinátor projektu)

 

V březnu 2015 jsme navštívili Střední zdravotnickou školu na Slovensku.

    Foto 1         Foto 2      Foto 3

V březnu 2015 jsme navštívili střední školu gymnaziálního typu v Turecku.

   Foto 1         Foto 2      Foto 3

V březnu 2015 jsme navštívili Střední zdravotnickou školu ve Slovinsku.

   Foto 1         Foto 2      Foto 3

V dubnu 2015 jsme navštívili střední školu gymnaziálního typu v Itálii.

    Foto 1         Foto 2      Foto 3

 

Projekt „Vzdělávací mobilita jednotlivců“

Naše škola uspěla v grantovém řízení programu ERASMUS+ a naše žádost o grant v akci "Vzdělávací mobilita jednotlivců" byla finančně podpořena.

Tímto grantem bude financována sedmnáctidenní zahraniční stáž devíti studentů ve Španělsku, ve městě Granada, která proběhne v termínu 23.4.-9.5.2015. Naši studenti budou pracovat v domově seniorů, v nemocnici a v instituci Červeného kříže, kde budou poskytovat základní ošetřovatelskou (případně sociální) péči pod odborným dohledem španělských zdravotnických pracovníků.

Informace o výběrovém řízení

 

Projekt „Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí“

Naše škola byla úspěšná v grantovém řízení tohoto programu a obdržela finanční prostředky na realizaci tří běhů projektu s názvem „Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí“. Tato zahraniční stáž je koncipována jako dvouoborová, to znamená, že se jí zúčastní žáci oboru Ošetřovatel a Zdravotnický asistent.

Dva výjezdy se uskuteční ve spolupráci s norskými a jeden se španělskými partnery. Celkem takto vyjede na zkušenou 26 našich žáků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v zahraničních zdravotnických a sociálních zařízeních na základě svých kompetencí.

 

Odborné stáže v rámci Erasmu+

Norsko 25.9.-11.10.2014

Úvodní šestnáctidenní zahraniční stáž v rámci výše uvedeného projektu se uskutečnila v norském přímořském městě Forde. Zúčastnilo se jí pět žákyň oboru Zdravotnický asistent a tři žákyně oboru Ošetřovatel.

více 

 

Granada

Španělsko 24.4.-8.5.2015

Druhého běhu projektu „Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí“ v rámci programu Erasmus + se zúčastnilo 9 žáků naší školy (6 dívek a 3 chlapci).

více 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

Studenti SZŠ Ruská vyjíždějí do zahraničí pravidelně, více v přehledu odborných a jazykových pobytů

 

Novinky

Provoz školy v době jarních prázdnin

V termínu od pondělí 24. 2. do pátku 28. 2. 2020 má SZŠ Ruská jarní prázdniny. přístup do školy bude možný od 8 do 15 hodin.

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto najdete v odkazu Přijímací řízení, Přijímačky nanečisto.

Protokoly o MZ

Maturující žáci, kteří skládali v září 2019 některou z částí společné části maturitní zkoušky, mají  protokoly o výsledcích společné části připravené k vyzvednutí  na studijním oddělení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz