RNDr. Eva Chundelová 23.10.2020
Sdílet  

Podmínky a hodnocení maturitní zkoušky

Podmínky a hodnocení maturitní zkoušky

Podmínky a hodnocení MZ  

 

Písemná práce z ČJL:

Žák vytvoří souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Při nedodržení rozsahu, tématu nebo slohového útvaru je práce hodnocena jako nedostatečná.

V písemné práci se hodnotí tyto oblasti:

Naplnění tématu a slohového útvaru, pravopis, slovní zásoba, koheze a koherence textu. V každé z těchto oblastí může žák obdržet maximálně 5 bodů, celkem tedy 30 bodů.

Stupně hodnocení:

30 – 26 bodů výborný

25 – 22 bodů chvalitebný

21 – 17 bodů dobrý

16 – 12 bodů dostatečný

U žáků s upravenými podmínkami maturitní zkoušky bude při hodnocení zohledněn posudek školského poradenského zařízení.

 

Písemná práce z cizího jazyka:

Žák vytvoří souvislý text nebo texty, jejichž minimální rozsah je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Při nedodržení rozsahu, tématu nebo slohového útvaru je práce hodnocena jako nedostatečná.

V písemné práci se hodnotí tyto oblasti:

Naplnění tématu a slohového útvaru, pravopis, slovní zásoba, koheze a koherence textu.

Za písemnou práci může žák obdržet maximálně 40 bodů.

Stupně hodnocení:

40 – 34  bodů výborný

33 – 28 bodů chvalitebný

27 – 20 bodů dobrý

19 – 16 bodů dostatečný

U žáků s upravenými podmínkami maturitní zkoušky bude při hodnocení zohledněn posudek školského poradenského zařízení.

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Didaktické testy  ( ČJL, CJ, MAT) jsou hodnoceny pouze uspěl/ neuspěl. Hodnocení z DT se tedy nezapočítává do celkové známky z předmětu, ale úspěšné DT složení je podmínkou k získání maturitního vysvědčení.

Ředitelka školy stanovila, že žáci budou písemné práce z Čjl a cizích jazyků psát rukou na linkované archy s razítkem školy.

Žáci s přizpůsobením podmínek maturitní zkoušky mohou psát podle stanovení Školského poradenského pracoviště písemné práce na PC. 

 

Stanovení zadání, délky a způsobu konání praktické zkoušky    zde

Hodnocení ústních profilových a praktických maturitních zkoušek    zde

Příloha k hodnocení - tabulky pro hodnocení praktické zkoušky 

  • ZL    zde

  • ZA, SČ, Ort    zde

  • BPČ    zde

 

Seznam povolených pomůcek k maturitní zkoušce

  • společná část MZ   zde

  • profilová písemná a ústní část MZ    zde
      

Škola má povinnost do každé místnosti opatřit pouze jednu sadu níže uvedených pomůcek.

Kontrola povolených pomůcek donesených žáky proběhne před zkouškou nebo podle domluvy s vyučujícími (v případě slovníků pro zkoušku z cizího jazyka).

Pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky se povolují pomůcky uvedené v posudku pedagogicko-psychologické poradny. Více informací poskytne výchovná poradkyně Dr. Kenkušová.