RNDr. Eva Chundelová 3.7.2020
Sdílet  

Podmínky přijetí

Dne 3. 7. 2020 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Bližší informace  zde

Vzhledem k mimořádné situaci budou níže uvedené termíny změněny dle pokynů MŠMT.

http://www.msmt.cz/

 

Informace k ISIC kartě:

 • dokument "Informační povinnost" zde   
 • všeobecné informace pro rodiče  zde
 • žádost o vystavení průkazu ISIC zde

Podmínky pro přijetí (mohou být upraveny ředitelkou školy do 31. ledna 2020):

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo obor Bezpečnostně právní činnost):

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ)
 • Pokud bude na posledním místě, z něhož se uchazeči přijímají (patnácté, třicáté, šedesáté) více uchazečů, přijat bude ten (ti), který (kteří) mají nejvíce bodů z jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).
 • Test fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace níže) - test  zde
 • Pokud bude na posledním místě, z něhož se uchazeči přijímají (patnácté, třicáté, šedesáté) více uchazečů, přijat bude ten (ti), který (kteří) mají nejvíce bodů z jednotné přijímací zkoušky.

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (prodloužení času na zkoušku), musí společně s přihláškou doručit na naši školu kopii aktuálního doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro žáky vzdělávající se v zahraničí

Uchazeči o vzdělávání, kteří se vzdělávají v letošním školním roce v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotného písemného testu z českého jazyka a literatury. K této žádosti přidají úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu konání jednotného testu z českého jazyka a literatury, v prostorách ředitelny školy. 

Podmínky přijetí na učební obor ošetřovatel:
Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná  9. třída ZŠ.

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor ošetřovatel - 22. dubna 2020 

Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Ubytování pro mimopražské žáky:

Naše škola spolupracuje s Domovem mládeže Studentská v Praze 6 (snadná doprava z DM do SZŠ).

Informace o ubytování najdete na adrese www.dmstudentska.cz.

Termíny jednotné přijímací zkoušky: (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

 1. termín -  dubna2020
 2. termín -  dubna2020

Náhradní termín je stanoven:

 1. termín -  května2020
 2. termín -  května2020

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejprve 28. dubna (po zpracování výsledků  JPZ zaslaných Cermatem), pro náhradní termín 20. května 2020.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánku bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Testy fyzické zdatnosti 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění všech částí testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy.

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.

Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

 1. termín -  dubna2020
 2. termín -  dubna2020

Náhradní termín je stanoven:

 1. termín -  května2020 dopoledne(bude upřesněno)
 2. termín -  května2020 odpoledne(bude upřesněno)

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 28. dubna 2020 (náhradní termín 20. května 2020)

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.

S veškerými materiály uchazeče, týkajícími se přijímacího řízení, bude možné se osobně seznámit v termínu od 29. 4. 2020 až 30. 4. 2020 (po telefonické domluvě se studijním oddělením tel.: 246 090 836 nebo 246 090 802).

 

Výběr jazyků:

 • praktická sestra  denní (Aj, Rj, Nj)  zde   večerní (Aj, Rj, Nj)  zde
 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  zde
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  zde
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj)  zde

 • ortoticko - protetický technik  zde
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  zde