Martin Liška 12.9.2021
Sdílet  

Podmínky přijetí

Školní rok 2022/2023 

Informace budeme doplňovat podle dokumentů a zpráv z MŠMT. 

 

Školní rok 2021/2022 

Nové informace z MŠMT

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání  v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

___________________________________________________________________________

Ve školním roce 2021/2022 neotevíráme obor vzdělání Ortoticko – protetický technik.  Studium tohoto oboru budeme nabízet až pro školní rok 2022/2023.

___________________________________________________________________________

Další informace pro uchazeče přijaté pro školní rok 2021/2022:

Výběr jazyků - zde

 • praktická sestra

  • denní (Aj, Rj, Nj) 
      
  • večerní (Aj, Rj, Nj)  
 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  

Informace k ISIC kartě:

 • dokument "Informační povinnost"   zde
 • Všeobecné informace pro rodiče     zde
 • žádost o vystavení průkazu ISIC    zde

 

Ředitelka školy v souladu s opatřením MŠMT rozhodla, že pro školní rok 2021/2022 nebude u večerní formy studia oboru praktická sestra součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.

U denní formy studia tohoto oboru i u ostatních maturitních oborů podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny (jednotná přijímací zkouška se koná).

Ve školním roce 2020/2021 bude přijímací řízení probíhat dle níže uvedených pokynů.

Informace pro uchazeče maturitních oborů a jejich zákonné zástupce

 1. Na jednotné přijímací zkoušky se prosím dostavte včas (7.20 – 8.20) a řiďte se při vchodu na zahradu školy pokyny ke vstupu, které budou rozmístěny před budovou – uchazeči budou chodit na stanoviště k evidenci účasti rozděleni podle abecedy. 
 2. Žádáme zákonné zástupce, aby uchazeče nedoprovázeli až k samotné budově školy, došlo by k neúnosnému a nepřehlednému shromažďování osob

 3. Každý uchazeč bude vcházet do prostoru zahrady se svojí pozvánkou, potvrzením o negativním testu na Covid-19 (viz další bod) a bude znát číslo místnosti, kde bude skládat přijímací zkoušky (je na pozvánce)

 4. O otestování a potvrzení o negativním testu na Covid-19 je nutné požádat základní školu, kam uchazeč dochází. Povinností základních škol je provádět testy a vydávat potvrzení. Test nesmí být starší 7 dní, pro jednotnou přijímací zkoušku v pondělí 3. 5. 2021 i v úterý 4. 5. 2021 musí mít datum mezi 27. 4. 2021 – 3. 5. 2021.

 5. Naše SŠ testy provádět nebude, není tedy možné se nechat testovat v prostoru naší školy!

 6. Uchazeč bez potvrzení o negativním testu, s testem pozitivním nebo se zjevnými příznaky onemocnění nebude do budovy vpuštěn, nebude tedy moci konat jednotnou přijímací zkoušku!

 7. Pokud se někdo nebude moci jednotné přijímací zkoušky účastnit (z důvodu nemoci, neprokázání negativního výsledku testu a podobně), musí se do 3 dnů omluvit řediteli školy (nejlépe na adresu siklova@szs-ruska.cz), aby se mohl účastnit zkoušek v náhradním termínu.

 8. Uchazeči si u evidence budou dezinfikovat ruce, další dezinfekční prostředky jsou umístěny všude v prostorách školy. Při vstupu na zahradu školy i při celém průběhu zkoušek musí mít nasazeny ochranné pomůcky dle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-7 MŠMT a jeho případných aktualizací (viz msmt.cz).
  Škola se bude řídit Manuálem MŠMT a mimořádnými opatřeními platnými pro přijímací řízení ve šk. roce 2021.
 1. Mezi testy nebude uchazečům umožněno opouštět budovu školy, další pokyny
  o přijímacích zkouškách a jejich organizaci najdete na zaslané pozvánce. Prosím i nadále sledujte pokyny na webových stránkách školy, s vývojem hygienicko-epidemiologické situace se mohou měnit.

 2. Příloha Opatření obecné povahy zde

 3. Možnosti při testování uchazečů zde

 

Přihlášky ke studiu je možné podat osobně na studijním oddělení od 8 hodin do 14.30 hodin každý pracovní den.

Na základě pokynů MŠMT může dojít k úpravě podmínek přijímacího řízení v souvislosti s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací v ČR.

Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou je podle § 60 odst. 5 věty první zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky zadávané Centrem pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) (dále jen „jednotná přijímací zkouška“).

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021, platném pro přijímací řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia pro školní rok 2021/2022, rozhodne ředitelka školy dne 8. března 2021 zda budou uchazeči jednotlivých oborů vzdělání konat jednotnou přijímací zkoušku či nikoliv. Jednalo by se pouze o ty obory vzdělání, u kterých by počet uchazečů byl menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst.

Na základě dodatku Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. března 2021, platném pro přijímací řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia pro školní rok 2021/2022, byl změněn termín jednotné přijímací zkoušky a další termíny s tím souvisejí.

Do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. Přihlášky ke vzdělávání do všech oborů střední zdravotnické školy musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanovilo pro první kolo přijímacího řízení termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro všechny čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání takto:

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky): 

 1. termín -  3. květen 2021
 2. termín -  4. květen 2021

Náhradní termín je stanoven:

 1. termín - 2. červen 2021
 2. termín - 3. červen 2021

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánka bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Podmínkou přijetí pro obor Bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy a pohovor se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy.

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.

Obecná kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo oboru vzdělání Bezpečnostně-právní činnost):

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ)

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).
 • Test fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace níže) - test zde

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (prodloužení času na zkoušku), musí společně s přihláškou doručit na naši školu kopii aktuálního doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle § 60b odst. 5)  školského zákona. 

Uchazeči o vzdělávání, kteří se v letošním školním roce vzdělávají ve škole mimo území České republiky, nekonají na základě písemné žádosti při přijímacím řízení ke vzdělávání písemnou jednotnou přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Uchazeč k této žádosti přiloží úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu konání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, v prostorách ředitelny školy.

Mezi uchazeči o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

___________________________________________________________________________

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou – 19. května 2021 (ve večerních hodinách), v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021.

___________________________________________________________________________

Podmínky přijetí na učební obor Ošetřovatel:

Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná  9. třída ZŠ.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel – 19. května 2021.    

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.