Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Obecné informace

Informace pro školní rok 2018/2019

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Informace pro budoucí žáky BPČ

Ve dnech 17. 9. - 21. 9. 2018 ve středisku Drak Křižanov bude probíhat povinný adaptační kurz. 

Přihlásit se musíte do 30. 6. 2018 a zaplatit nejpozději do 17. 8. 2018 částku 2 625 Kč na účet školy 2003780005/6000, VS 8205, poznámka: příjmení žáka třída

Přihláška a informace  zde

 

Informace pro budoucí žáky  ZL, SČ, ZA, ORT

Ve dnech 12. 9. - 14. 9. 2018 ve středisku Drak Křižanov bude probíhat ADAPTAČNÍ kurz

Přihlásit se musíte do 30. 6. 2018 a zaplatit nejpozději do 17. 8. 2018 částku 1645 Kč na účet školy 2003780005/6000, VS 8206, poznámka: příjmení žáka třída

Přihláška a informace  zde

 

 

3. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje dne 15. 6. 2018 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 v těchto oborech:

75-41- M/01 Sociální činnost  - denní forma vzdělávání

Počet volných míst:   4

Podmínky přijetí : uchazeč předloží výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky s minimálním počtem celkového bodového ohodnocení 30 bodů ( je nutné prokázat výpisem )

 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – večerní forma vzdělávání

Počet volných míst: 8

Podmínky přijetí : zájem o obor a ukončené základní vzdělání

 

Uchazeč o přijetí ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 musí předložit řádně  vyplněný formulář příslušné přihlášky ke vzdělávání - studiu (formulář platný pro školní rok 2018/2019) podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.  U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášky známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

 

Ukončení přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení dne 27. 8. 2018.

Ukončení 3. kola přijímacího řízení může být zastaveno po naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání. Informace o ukončení přijímacího řízení bude zveřejněna na webových stránkách školy.


Termín informativní schůzky 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 bude v pondělí 25. června 2018 od 16:30 hodin v budově školy. 

Nezapomeňte přinést 1x fotografii na průkaz ISIC (podepsaná na zadní straně), částku 290,- Kč, vyplněný formulář na kartu ISIC a na výběr jazyků. Tyto vyplněné formuláře je nutné si přinést s sebou .

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy

 

ISIC karta zde

 

Výběr jazyků:

zdravotnický asistent zde

zdravotnické lyceum zde

bezpečnostně právní činnost zde

ortoticko - protetický technik zde

sociální činnost zde

ošetřovatel zde

 

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 budeme otvírat obory vzdělávání:

Otevírané obory

Kód oboru

Kapacita

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

1 třída - 30 žáků

Zdravotnický asistent

53-41-M/01

2 třídy - 60 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

1 třída - 30 žáků

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

2 třídy - 60 žáků

Ortoticko-protetický technik

53-44-M/01

1 třída - 20 žáků

Zdravotnický asistent – večerní forma studia

53-41-M/01

1 třída - 30 žáků

Ošetřovatel

53-41-H/01

1 třída - 30 žáků

 

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2018.

Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2018/2019 může uchazeč podat 2 přihlášky. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na studijním oddělení.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol nebo oborů musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Pozor - nový formulář.

Přihláška ke studiu    denní      večerní

Podmínky pro přijetí:

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo obor Bezpečnostně právní činnost):

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
  • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
  • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).
  • úspěšné splnění všech částí testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace viz níže) - test fyzické zdatnosti zde

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (prodloužení času na zkoušku), musí společně s přihláškou doručit na naši školu kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny
(ne starší jednoho roku).  

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro žáky vzdělávající se v zahraničí

Uchazeči o vzdělávání, kteří se vzdělávali v zahraniční škole, mohou zažádat o prominutí testu z ČJL. K této žádosti přidají úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu testu z českého jazyka v prostorách ředitelny školy.

Podmínky přijetí na učební obor ošetřovatel:

Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná  9. třída ZŠ.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Termíny jednotné přijímací zkoušky : (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2018

2. termín - 16. dubna 2018


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Povolené pomůcky:

  • pouze psací a rýsovací potřeby

 

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánku bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Testy fyzické zdatnosti 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění všech částí testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy.

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.

Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

1. termín - 12. dubna 2018

2. termín - 16. dubna 2018


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 30. 4. po 16.00 hodině

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.

S veškerými materiály uchazeče, týkajícími se přijímacího řízení, je možné se osobně seznámit v termínu od 2. 5. – 7. 5. 2018 (po telefonické domluvě se studijním oddělením tel.: 246 090 836 nebo 802).

  

Další informace budou zveřejňovány průběžně dle instrukcí z Cermatu.

 

Novinky

Provoz školy o prázdninách

Po  dobu školních prázdnin v době od 4. 7. – 24. 8. 2018 bude budova školy uzavřena.

V případě nutnosti je možno v době od 8.00 do 13.00 hodin si telefonicky domluvit návštěvu v sekretariátu nebo na studijním oddělení (tel: 733 760 254, 246 090 802). Vstup z ulice Ruská bude uzamčen. 

Podzimní maturity

Vyzvednutí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce již od 28. 6. 2018 do 4. 7. 2018 u Mgr. Šiklové nebo na studijním oddělení.

Informace pro budoucí žáky 1. ročníků o Adaptačním kurzu

Informace o Adaptačním kurzu naleznete v záložce Přijímací řízení - Informace pro školní rok.

Protokoly o výsledcích společné části MZ

Pro žáky, kteří konali jakoukoliv část společné části maturitní zkoušky, jsou připraveny k vyzvednutí protokoly o výsledcích (studijní oddělení, Mgr. Šiklová). Netýká se žáků, kteří se zaregistrovali na Výsledkovém portálu žáka.

Termíny ZNT

Termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu (ZNT) naleznete v záložce Aktuality.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz