Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři

http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Obecné informace

Informace pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 budeme otvírat všechny studijní obory (viz záložka O studiu).

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2018.

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

Pozor - nový formulář.

Přihláška ke studiu    denní      večerní

MŠMT v souladu s§ 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2018

2. termín - 16. dubna 2018


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost bude úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústní pohovor, testy se budou konat v odpoledních hodinách v budově školy.

Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

1. termín - 12. dubna 2018

2. termín - 16. dubna 2018


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 10. května 2018

2. termín - 11. května 2018

 

Podmínky přijetí pro maturitní obory:

Budou zveřejněny 31. ledna 2018.


 

 

Informace pro školní rok 2017/2018

Dne 8.6.2017 bylo ukončeno 2. kolo přijímacího  řízení na obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel z důvodu naplnění kapacity oboru.

V oborech Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum a Sociální činnost stále přijímáme příhlášky ke studium.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků proběhla ve středu 14. 6. 2017 v budově školy. V rámci programu č. 5 – prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlm Prahou by naše škola mohla čerpat finanční podporu pro sociálně znevýhodněné uchazeče o studium na adaptační, případně sportovní kurz, které pořádá na začátku příštího školního roku. Rodiče musí tuto skutečnost doložit písemně.

Blížší informace zde

Při odevzdání zápisového lístku je nutné odevzdat na studijním oddělení:

 • vyplněnou žádost o vystavení karty ISIC - zde
 • fotku žáka (podepsanou na zadní straně),
 • částku 290,- Kč na zhotovení karty ISIC,
 • vyplněný formulář na výběr cizího jazyka
  zdravotnické lyceum zde
  zdravotnický asistent zde
  bezpečnostně právní činnost zde
  sociální činnost zde
  ošetřovatel zde

Adaptační kurz - informace zde

Adaptační kurz BPČ - informace  zde

 


Dne 26. května 2017 bylo rozhodnuto o přijetí uchazečů, kteří podali odvolání proti výsledku rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Uchazečům, kterým bylo podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na jejich odvolání vyhověno a napadené rozhodnutí zrušeno, bude zasláno nové rozhodnutí v písemné podobě v termínu do 30. 5. 2017.

Uchazeč přijatý na základě odvolání potvrdí svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve zdejší škole a kritéria pro toto přijímací řízení zde

Pro 3. kolo přijímacího řízení použije uchazeč stejnou přihlášku ke vzdělávání jako pro 1. kolo (ke stažení na webových stránkách školy). V přihlášce uvede uchazeč jen 1 školu a obor vzdělání. Pro všechny obory musí být na přihlášce ke vzdělávání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ.

Termín podání přihlášky ke vzdělávání je nejpozději do 15. 8. 2017.

Ukončení 3. kola přijímacího řízení může být zastaveno po naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání. Informace o ukončení přijímacího řízení bude zveřejněna na webových stránkách školy.

 

Zveřejněné didaltické testy a správné řešení

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.  Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

 

https://vpz.cermat.cz/testy/

 

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou žáci trávit v učebnách ( v případě hezkého počasí na zahradě školy). Žáci nesmějí opouštět budovu školy mezi testy ( pouze pokud by si je přišli vyzvednout zákonní zástupci). Škola nevykonává v době mezi testy nad žáky dozor!!!

 

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2017.

Přihkláška ke studiu    denní    večerní

Obor ortoticko - protetický technik nebude otevřen z důvodu malé kapacity odborných pracovišť pro praktickou výuku (ve školním roce 2016/2017 jsme přijali neobvykle velký počet uchazečů o tento obor).

 

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

MŠMT v souladu s§ 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 12. dubna 2017

2. termín - 19. dubna 2017


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 11. května 2017

2. termín - 12. května 2017

 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost bude úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústní pohovor, testy se budou konat od 8.30 hodin v budově školy.

Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

1.termín 18. dubna 2017

2. termín 21. dubna 2017

 

Náhradní termíny:

1. náhradní termín 28. dubna 2017

2 náhradní termín 5. května 2017

 

 

 

 

Podmínky přijetí pro maturitní obory:

přijímaci zkoušky MŠMT- 60%

studijní prospěch ze ZŠ - 40% (průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, u oboru BPČ výsledek úspěšně zvládnutého testu fyzické zdatnosti).

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů o přijetí ke studiu.

Přijímačky nanečisto budou pouze pro ty, kteří podají přihlášku na naši školu, a to 9. 3. 2017 od 13. hodin.  Výsledky těchto testů obdržíte mailem, proto je nutné na přihlášce uvést Vaši mailovou adresu (mailovou adresu zákonného zástupce). 

Další informace zde

 

Podmínky přijetí na učební obor:

Ošetřovatel 53-41-H/01

Tříletý obor s výučním listem. Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

 

 


 

Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017:

Obor                                                   Počet volných míst pro uchazeče

sociální činnost                                10

Podmínky přijetí uchazeče ke studiu jsou stejné jako v 1. kole.

Přihlášky ke studiu škola přijímá od dnešního dne do 31. srpna 2016.

Vzhledem k naplnění počtu žáků je 3. kolo přijímacího řízení ke dni 15. 8. 2016 uzavřeno.

Veškeré informace o podmínkách přijetí najdete na stránkách školy nebo kontaktujte studijní oddělení SZŠ - studijni@szs-ruska.cz nebo 246 090 802.

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

 

Informace o studiu a kurzech pro 1. ročníky

Informace pro rodiče zde

Adaptační kurz

Sportovní kurz - obor bezpečnostně právbní činnost

Formulář - žádost o příspěvek na kurz (sociálně znevýhodněni) - nutno doručit do školy do úterý 21. června 2016 (na základě žádostí bude škola předkládat grantovou žádost).

Do konce června je také nutné odevzdat výběr jazyků u všech oborů studia.

 

 

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017:

Obor                                                   Počet volných míst pro uchazeče

zdravotnický asistent denní          20

zdravotnické lyceum                      15

ortoticko - protetický technik        2

sociální činnost                                20

ošetřovatel                                       16

zdravotnický asistent večerní      10

 

Podmínky přijetí uchazeče ke studiu jsou stejné jako v 1. kole, pouze přijímací testy pro obor zdravotnické lyceum (český jazyk a matematika) nejsou zadávány centrálně, ale vytváří je škola (termín přijímacích zkoušek pro zdravotnické lyceum bude 14. 6. 2016 od 14 hodin).

Přihlášky ke studiu škola přijímá od dnešního dne do 13. června 2016.

Veškeré informace o podmínkách přijetí najdete na stránkách školy nebo kontaktujte studijní oddělení SZŠ - studijni@szs-ruska.cz nebo 246 090 802.

 

Na přihlášce ke vzdělávání musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na SŠ ve všech studijních oborech.

 

Ilustrační testy

Na  www.cermat.cz jsou zveřejněny ilustrační testy pro zájemce, kteří by si chtěli zkusit testy vypracovat.


Dotazy - studijní oddělení: studijní@szs-ruska.cz

                                       Hana Vitáčková, 246 090 802, vitackova@szs-ruska.cz

                                       Václav Synáček, 246 090 802, synacek@szs-ruska.cz

Přihláška

 • nový formulář pro rok 2016 – 2017 ke stažení
 • formulář pro večerní studium ke stažení
 • nutná čitelná e-mailová adresa a telefony
 • cizinci mohou na přihlášce požádat o prominutí testu z českého jazyka
 • Pokud má žák specifické poruchy učení a bude žádat o prodloužení časů na jednotlivé testy (+ 25% času), přiloží ke své přihlášce potvrzení od školního psychologa nebo výchovného poradce, že je evidován mezi žáky se SPUCH.

 

Dny otevřených dveří: středa 2. prosince 2015 od 16.30 hodin v budově školy

                                 sobota 16. ledna 2016 od 9:00 do 12.00 hodin v budově školy

                                 středa 10. února 2016 od 16.30 hodin v budově školy


Pro školní rok 2016/2017 jsou podmínky přijetí na studijní obory určeny následovně:

1. Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 1,8, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

Součástí přijímaciho řízení budou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky organizované CERMATem. K výsledku přijímací zkoušky se bude přihlížet.

Povolené pomůcky: psací (modře nebo černě píšící propisovací tužka se silnější stopou) a rýsovací potřeby (2 pravítka - jedno s ryskou, kružítko, úhloměr a tvrdší tužka).

Na přihláčce ke studiu uvádějte mailovou adresu, na kterou uchazeči přijde pozvánka ke zkoušce. 

 

2. Zdravotnický asistent - denní 53-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

3. Sociální činnost 75-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3,žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

4. Ošetřovatel 53-41-H/01

Tříletý obor s výučním listem. Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

5. Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 1,9, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky), součástí přijímacího řízení je test fyzické zdatnosti pro uchazeče a motivační pohovor, podmínky testu zde

6. Ortoticko - protetický technik 53-44-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se studijním průměrem do 2,3, žák nesmí být v 8. a 9. třídě hodnocen dostatečnou z předmětů společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky).

7. Zdravotnický asistent - večerní 53-41-M/01

Ke studiu budou přijímáni uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.


Termíny přijímacích zkoušek:

pro obor Bezpečnostně právní činnost     1. termín   22. 4. 2016 v 9:00 hodin v budově školy

                                                           2. termín   6. 5. 2016 v 9:00 hodin v budově školy 


pro obor Zdravotnické lyceum   

 • první termín - na 15. 4. 2016 budou pozváni všichni, kteří uvedou naši školu na 1. místě na přihlášce ke studiu, a ti, kteří mají na 1. místě uvedenou jinou školu, která se do pilotních přijímacích zkoušek nepřihlásila (škola má své přijímací zkoušky v jiném termínu nebo je nepořádá) 

 

 • náhradní termín – na 13. 5. 2016 budou pozváni ti, kteří se nemohli zúčastnit 1. termínu ze závažných důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode dne konání přijímacích zkoušek

 

 

 


Školní rok 2015/2016

 

ISIC karta zde

přihláška ISIC zde


Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč o denní studium nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce SZŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Informace a dotazy studijni@szs-ruska.cz, 246 090 802.

 

Temíny pro podání přihlášek ke studiu

 • denní studium do 15.3.2015
 • večerní studium do 22.3.2015

 

Termíny přijímacího řízení

 • první termín – na 15. 4. 2015 budou pozváni všichni, kteří uvedou naši školu na 1. místě na přihlášce ke studiu, a ti, kteří mají na 1. místě uvedenou jinou školu, která se do pilotních přijímacích zkoušek nepřihlásila (škola má své přijímací zkoušky v jiném termínu nebo je nepořádá)
 • náhradní termín – na 14. 5. 2015 budou pozváni ti, kteří se nemohli zúčastnit 1. termínu ze závažných důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode dne konání přijímacích zkoušek

 

Povolené pomůcky

psací a rýsovací potřeby


Další informace

Test fyzické zdatnosti pro uchazeče o obor Bezpečnostně právní činnost proběhne ve středu 15. 4. 2015 od 14 hodin v budově školy. Náhradní termín byl stanoven na pondělí 20. 4. 2015 od 13 hodin v budově školy.

Pokud uchazeč neuspěje při přijímacím řízení na první škole, tato škola pošle jeho výsledky škole uvedené na druhém místě na přihlášce ke studiu.

Pokud má žák specifické poruchy učení a bude žádat o prodloužení časů na jednotlivé testy (+ 25% času), přiloží ke své přihlášce potvrzení od školního psychologa nebo výchovného poradce, že je evidován mezi žáky se SPUCH.

Další informace budou zveřejňovány průběžně dle instrukcí z Cermatu.

 

Novinky

Maturitní zkouška jaro 2018

Přihlášky k maturitní zkoušce si můžete vyzvednout na studijním oddělení, poslední termín odevzdání je 1.12.2017.

Den otevřených dveří

Ve středu 29. listopadu 2017 proběhne v budově školy od 16.30 do 18 hodin Den otevřených dveří.

Schůzka HV SRP SZŠ

Ve středu 22. listopadu 2017 proběhne od 16.30 hodin v budově školy schůzka hlavního výboru SRP.

Třídní schůzky

Ve středu 22. listopadu 2017 se budou od 17 hodin konat třídní schůzky v budově školy.

Vzhledem k nepřítomnosti třídních učitelek budou mít třídy 1. B a 2. B náhradní třídní schůzku ve středu 29. listopadu 2017 od 17 hodin v budově školy.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz