Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Obecné informace

Informace pro školní rok 2020/2021

Všechny důležité informace budou průběžně doplňovány. 

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme otvírat obory vzdělávání:

Ortoticko - protetický technik

53-44-M/01

1 třída - 15 žáků

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

1 třída - 30 žáků

Praktická sestra

53-41-M/03

2 třídy - 60 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

1 třída - 30 žáků

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

2 třídy - 60 žáků

Praktická sestra – večerní forma studia

53-41-M/03

1 třída - 30 žáků

Ošetřovatel

53-41-H/01

2 třídy - 60 žáků

 

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem ve všech formách vzdělávání - do 2. března 2020.

Pro 1. kolo přijímacího  řízení pro školní rok 2020/2021 může uchazeč podat 2 přihlášky. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na studijním oddělení.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol nebo oborů musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Pozor - nový formulář.

Přihláška ke studiu    denní      večerní

Podmínky pro přijetí (mohou být upraveny ředitelkou školy do 31. ledna 2020):

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. U všech oborů SZŠ je nutné mít na přihlášce potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo obor Bezpečnostně právní činnost):

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ)
 • Pokud bude na posledním místě, z něhož se uchazeči přijímají (patnácté, třicáté, šedesáté) více uchazečů, přijat bude ten (ti), který (kteří) mají nejvíce bodů z jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).
 • Test fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace viz níže) - test fyzické zdatnosti zde
 • Pokud bude na posledním místě, z něhož se uchazeči přijímají (patnácté, třicáté, šedesáté) více uchazečů, přijat bude ten (ti), který (kteří) mají nejvíce bodů z jednotné přijímací zkoušky.

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (prodloužení času na zkoušku), musí společně s přihláškou doručit na naši školu kopii aktuálního doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

Pohovor k ověření znalosti českého jazyka pro žáky vzdělávající se v zahraničí

Uchazeči o vzdělávání, kteří se vzdělávají v letošním školním roce v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotného písemného testu z českého jazyka a literatury. K této žádosti přidají úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu konání jednotného testu z českého jazyka a literatury, v prostorách ředitelny školy. 

Podmínky přijetí na učební obor ošetřovatel:
Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná  9. třída ZŠ.

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor ošetřovatel - 22. dubna 2020 


Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

 

Ubytování pro mimopražské žáky:

Naše škola spolupracuje s Domovem mládeže Studentská v Praze 6 ( snadná doprava z DM do SZŠ).

Informace o ubytování najdete na adrese www.dmstudentska.cz  .

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky) se bude konat:

1. termín - 14. dubna 2020

2. termín - 15. dubna 2020


Náhradní termín
je stanoven:

1. termín - 13. května 2020

2. termín - 14. května 2020


Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejprve 28. dubna (po zpracování výsledků  JPZ zaslaných Cermatem), pro náhradní termín 20. května 2020.

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Povolené pomůcky:

 • pouze psací a rýsovací potřeby

 

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánku bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Testy fyzické zdatnosti 

Podmínkou přijetí pro obor bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění všech částí testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy.

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.


Termíny testů fyzické zdatnosti a ústního pohovoru:

1. termín - 14. dubna 2020

2. termín - 15. dubna 2020


Náhradní termín
 je stanoven:

1. termín - 7. května 2020 dopoledne (bude upřesněno)

2. termín - 7. května 2020 odpoledne (bude upřesněno)

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 28. dubna 2020 (náhradní termín 20. května 2020)

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.

S veškerými materiály uchazeče, týkajícími se přijímacího řízení, bude možné se osobně seznámit v termínu od 29. 4. 2020 až 30. 4. 2020 (po telefonické domluvě se studijním oddělením tel.: 246 090 836 nebo 246 090 802).

 

 

Informativní schůzka pro rodiče přijatých žáků do 1. ročníků na SZŠ Ruská - bude upřesněno

Nezapomeňte přinést 1x fotografii na průkaz ISIC (podepsaná na zadní straně), částku 290,- Kč, vyplněný formulář na kartu ISIC a na výběr jazyků. Tyto vyplněné formuláře je nutné si přinést s sebou .

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., ředitelka školy

 

Výběr jazyků:

 • praktická sestra  denní (Aj, Rj, Nj)  formulář zde  

                                  večerní (Aj, Rj, Nj) formulář zde

 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj) formulář zde
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  formulář zde
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj)  formulář zde
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj) formulář zde

 

 

 

ISIC karta zde

 

Přihláška na adaptační kurz pro 1. ročníky

obor ZL, SČ, Ort, Praktická sestra 

obor BPČ 

 

Další informace budou zveřejňovány průběžně dle instrukcí z Cermatu.

 

Novinky

Provoz školy v době jarních prázdnin

V termínu od pondělí 24. 2. do pátku 28. 2. 2020 má SZŠ Ruská jarní prázdniny. přístup do školy bude možný od 8 do 15 hodin.

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto najdete v odkazu Přijímací řízení, Přijímačky nanečisto.

Protokoly o MZ

Maturující žáci, kteří skládali v září 2019 některou z částí společné části maturitní zkoušky, mají  protokoly o výsledcích společné části připravené k vyzvednutí  na studijním oddělení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz