Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Získávání pedagogických zkušeností v odborném vzdělávání – Slovinsko

Autor: Ing. Ludmila Lišková                               

 

Zúčastnila jsem se odborné stáže na Střední zdravotnické škole, Poljanska cesta 61 v překrásném hlavním městě Slovinska Ljubljaně spolu s dalšími učitelkami všeobecných předmětů Mgr. Kateřina Kučerová, Ing. Ludmila Lišková, Mgr. Ilona Šiklová v týdnu od 22. 03. 2015 do 27. 03. 2015. Město má nádherné historické centrum, kterému dominují sochy draka. Na okraji centra města je v zeleni umístěna tato škola. Zřizovatelem školy je Slovinská republika, která je současně i hlavním finančním zdrojem pro školu. Systém řízení školy je v příloze 1. Studium si žáci neplatí, pouze přispívají na učebnice 1/3 celkové částky. Žáci mohou téměř ke škole přijet veřejnou dopravou, případně na kole. Z přilehlých měst se do Lublaně žáci dopravují vlakem.

Moderní škola postavená roku 1998 leží na pozemku o rozloze 27.782,00 m2. Samotná budova má užitnou plochu 5.662,15 m2. Prostory školy působí velmi otevřeným a světlým dojmem. Ve škole je celkem 33 všeobecných učeben, 7 odborných a 2 tělocvičny. Učebny jsou umístěny po obou delších stranách čtyřpatrové budovy. Výhodou jsou široké chodby a schodiště, v nichž studenti bez problému přecházejí mezi učebnami. Po stranách budovy jsou dva únikové východy s vnějšími postranními schodišti. Pro žáky je na chodbách zřízen také relaxační a odpočinkový prostor a šatny s tisícem skříněk. Pro učitele je k dispozici parkoviště a zastřešený prostor pro kola.

Na škole je celkem 90 učitelů, z toho je 36 všeobecných vyučujících. Na Slovinsku se učitelé na univerzitě vzdělávají ve svém oboru (většinou pouze v jednom oboru) a po ukončeném čtyřletém studiu na univerzitě následuje roční studium pedagogiky. Po složení zkoušek musí budoucí učitel získat roční praxi pod dohledem supervizora, který ho pouze ve výjimečných případech nechává učit samotného. Po tomto období opět následuje složení zkoušek (školní legislativa, slovinština a odborné předměty). Na pozici učitele škola vypisuje výběrové řízení. Úvazek na hostící škole všeobecně vzdělávacích předmětů je 40 hodin týdně. Z toho je 19 hodin přímé vyučovací povinnosti, ale v praxi průměrně vyučují 24 hodin díky zájmovým kroužkům, které učitelé vedou a jsou za ně finančně ohodnoceni. Přesčasové hodiny jsou učitelům též placeny. Zbytek pracovní doby je věnovaný přípravám učitelů. Hospitace a probíhají u každého učitele pouze jednou za rok a jsou předem ohlášené. Hospitace provádí ředitelka školy. Učitelé v létě čerpají dovolenou od 7. 6. do 20.8. Průměrný věk učitelů na této škole je 45 – 50 let. Ve Slovinsku je důchodový věk učitele 65 let.

Učebna fyziky a chemie má dvě velké posuvné tabule (jedna na křídy a jedna na fixy). U každého učitelského stolu je umístěn počítač. Učebny mají vnější systém žaluzií, se kterými může manipulovat pouze učitel. V  učebnách fyziky a chemie jsou umístěny nástěnky a tabule, které jsou tematicky zaměřené na výuku těchto předmětů. V učebně chemie je k dispozici interaktivní tabule SmartBoard. V učebně fyziky interaktivní tabule není, ale stoly mají přípojky na elektřinu. V učebně chemie je učitelský stůl upraven na demonstrace pokusů. Učebny mají přilehlou přípravnu a sklad pomůcek. K výuce chemie je k dispozici též chemická laboratoř. Třídy se na laboratorní práce z chemie a fyziky nedělí. Na škole je též studentům k dispozici velká knihovna, ve které je dostatek literatury odborné i beletrie. Provozní doba školní knihovny je od 7:00 – 19:00.

Celkový počet tříd ve škole je 35 a průměrný počet žáků na denním studiu je 25. Z toho jsou zde také poměrně nově 3 sportovní třídy s průměrem 19 žáků. Tito žáci jsou vrcholovými sportovci s individuálním studijním plánem. Ve škole je ještě 250 žáků večerního studia, kteří nejsou rozděleni do tříd, ale pouze do ročníků. Žáci večerního studia se účastní pouze těch předmětů, které nemají uznané z předchozího vzdělávání.

Žáci jsou přijímáni ke studiu podle svých schopností, jejichž vyjádřením je hodnocení ze základní školy. Takovýmto vyjádřením mohou být například různé certifikáty. Další přijímací zkoušky nejsou konány. Zájem žáků o studium je velký, proto si škola může své uchazeče vybírat.

Na této škole lze studovat dva obory: čtyřletý program Praktická sestra a tříletý program Zdravotní asistent.

Škola organizuje pro žáky šachový kroužek, který má na této škole dlouhou historii. Dále nabízí výtvarný kroužek, historický sbor, kapelu, divadelní kroužek, čtenářský kroužek zaměřený na interpretaci textu, rétorika, chemický kroužek (1x týdně), sportovní kroužky (i pro učitele). Jednotlivé kroužky navštěvuje 5-10 dětí. Pro děti jsou zdarma, ale vyučující mají za vedení kroužků zaplaceno. Některé jsou jednou týdně, některé jednou měsíčně. Kroužek chemie jsem jako učitelka chemie měla možnost zhlédnout. Žáci na kroužku se zájmem připravovali kosmetické přípravky, které měli možnost si poté odnést domů. V rámci 3. ročníku žáci povinně vyjíždějí na jednodenní exkurzi do sousedních států. Dále mají žáci volitelnou možnost výjezdů do evropských zemí (např. Velká Británie) V rámci programu Commenius byli žáci v Polsku, Španělsku a Finsku na projektu Učíme se tanci. První a druhé ročníky vyjíždějí pouze na exkurze po Slovinsku.

V příjemném prostředí mají studenti výborné podmínky ke studiu. K dispozici mají moderní jídelnu s výběrem 4 jídel (+ jedno vegetariánské). Každý oběd je doplněn jogurtem, ovocem nebo moučníkem. Samozřejmostí je dostatek tekutin i salátový bar. Ve škole nejsou žádné prodejní automaty. S výjimkou sborovny učitelů, kde je automat na kávu. Bezpečnost žáků je na škole zajištěna pracovníkem bezpečnostní agentury a kamerovým systémem, který je umístěný po celé budově. V  pantoflích chodí všichni žáci. Oceňuji, že byli přezuti všichni žáci.

Žákům i rodičům jsou k dispozici 3 pracovníci pro prevenci patologických jevů a poradenství, kteří spolupracují s rodiči a žáky, případně doporučují návštěvu dalších odborníků. Pro žáky jsou povinné work shopy s různou tematikou (alkohol, drogy, zásady bezpečného řízení pro plnoleté žáky), které probíhají v průměru jednou za měsíc. Škola poskytuje další služby jako je výše zmíněná jídelna a knihovna. Pro žáky je v úředních hodinách k dispozici místnost s kopírkou. V rámci praxe studentům je nabízena učitelům za nižší poplatek ošetření manikúrou či pedikúrou, příp. masáže.

Studium je ukončeno buď odbornou maturitní zkouškou, po které je možné nastoupit do práce, nebo na studium 3 typů vyšších odborných škol, či po roční přípravě ukončit vzdělávání všeobecnou maturitu a pokračovat ve studiu na univerzitách (např. medicíně). Odborná maturitní zkouška se skládá z těchto předmětů – slovinský jazyk, matematika, anglický jazyk a dva volitelné předměty. Maturitní zkouška probíhá písemnou i ústní zkouškou a je záležitostí pouze školy samotné. Maturitní zkoušky na škole jsou v období od 26. 6. do 6. 7. a od 26. 8. probíhají opravné termíny.

Výuka je prováděna v blocích, kdy po každých 2 měsících je týden prázdnin. Učitelé v této době čerpají dovolenou nebo studijní volno. Začátek výuky je zde od 7:30. Konec výuky je obvykle 14:05, výjimečně do 16:00. Přestávky jsou pouze pětiminutové. Po 16. hodině je škola k dispozici večerním studentům a veřejnosti. Změny rozvrhu jsou vypisovány na velkých obrazovkách v každém patře školy na celý týden. Tyto změny se průběžně aktualizují. Běžný rozvrh jednotlivých tříd je k dispozici na webových stránkách školy. Fyzika se vyučuje první dva roky. Druhým rokem se žáci učí v rámci fyziky aplikace fyziky ve zdravotnictví a vliv na lidský organismus. Chemie se vyučuje pouze v 1. ročníku. Oba předměty se vyučují 2x za týden.

Ze všech předmětů žáci píší předem ohlášené testy, tedy i z chemie a fyziky, trvající 45 minut. Podle předmětu jsou plánovány 2-4 za pololetí. Tyto termíny testů jsou zapsány do interního systému eAsistent. Žáci smí psát pouze 1 test denně a 3 testy týdně. Na každý test má každý student 2 termíny. Drobné testy se nedávají, ústní zkoušení probíhá dle uvážení učitelů. Na výuku přírodovědných předmětů se používají názorné pomůcky a modely, které si učitel přináší ze skladu, který je umístěn u učebny. V rámci výuky mají učitelé k dispozici také PowerPoint, dataprojektor, filmy, internet apod.

V hodinách převážně probíhala frontální výuka za použití tabule či interaktivní tabule. Dále byly často využívány Prezentace v programu PowerPoint. Frontální výuku učitelé obvykle doplňují kontrolními dotazy, kterými zapojují do výuky žáky. Ve většině hodin na začátku pobíhalo ústní zkoušení 1 – 2 žáků. V hodinách chemie žáci dostávají domácí úkoly. Závěr hodin probíhal obvykle shrnutím probraného učiva. Někteří vyučující však občas závěr neprováděli. Popis tří vybraných hodin přikládám na hospitačních protokolech.

Pro studium žáci používají učebnice, které každé 3 roky škola doplňuje, v hodinách je nepoužívali. Pouze v hodině fyziky učitelka v rámci výkladu nové látky zapisovala odkazy na stránky v učebnici na tabuli. Učebnice jsem měla k dispozici k prostudování. Všechny učebnice jsou přehledné, barevně zpracované. V učebnicích není tolik informací jako v našich učebnicích. České učebnice, nejsou tak barevně provedené, nejsou tolik názorné. V českých učebnicích je více textu. V každé z učebnic je také na konci kapitoly shrnutí látky a otázky k procvičování. Každá škola si vybírá vlastní typ učebnic z širší nabídky. Ve vyučovacích  hodinách všeobecných předmětů jsou žáci pouze přezutí, uniformu nenosí.

Na této škole probíhají třídnické hodiny 1 týdně a jsou pevně stanoveny v rozvrhu. Třídní schůzky probíhají 2x ročně. Škola má již 4. rokem v chodu informační systém eAsistent, který slouží jak učitelům na evidenci absence a stanovení termínů testů, tak i rodičům k získání informací o studijních výkonech žáků. Škola se řídí Národním vzdělávacím programem Škola je specifická ve snaze o celkovou modernizaci jak budovy a vybavení učeben, tak i přístupu ke vzdělávání.

Stejně jako v České republice bojují střední školy s nedostatkem žáků, pro menší porodnost.

Na závěr bych chtěla ocenit velmi vstřícný postoj všech vyučujících k učitelkám na stáži, výbornou činnost kooperátorky projektu. Ze stáže jsme si přivezli několik inspirativních podnětů, které se dají použít v podmínkách České republiky. Schéma vzdělávacího systému bylo již zveřejněno odbornými učitelkami v minulém roce.

 

Autor: Ing. Ludmila Lišková, Mgr. Šiklová Ilona, Mgr. Kučerová Katka SZŠ Ruská 91, Praha 10

e-mail: liskova(zavináč)szs-ruska.cz

 

zpět

 

Novinky

Den otevřených dveří

Střední zdravotnická škola vás srdečně zve na den otevřených dveří. Přijďte v sobotu 11.1.2020 od 9:00 do 12:00. Těšíme se na Vás.

MZ jaro 2020

Přihlášení maturanti, kteří opakuji MZ,  se dostaví pro výpis z přihlášky k maturitní zkoušce v termínu 5.12.2019 – 12.12.2019 na studijní oddělení. Povinné!!!

Maturitní a imatrikulační ples školy

Zveme na 59. maturitní a imatrikulační ples školy 6.1.2019 od 19.00 ve Velkém sále Lucerny. Vstupenky v předprodejích Ticketmaster a v pokladně Lucerny.

Přihlášky k maturitní zkoušce - jaro 2020

Od 6.11.2019 je  možné si vyzvednou přihlášky k maturitní zkoušce na jaro 2020, přihláška musí být podána do 2.12.2019.

Sbírková akce "Ponožky na nožky"

Škola opět pořádá sbírkovou akci, tentokrát pro dětský domov Pyšely.

Více v aktualitách


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz